Земельною спілкою України розглянуто проект класифікації видів цільового призначення земель

Створено: 21 січня 2010

Земельною спілкою України розглянуто проект галузевого стандарту «Класифікація видів цільового призначення земель» (КВЦПЗ), який було розроблено Державним комітетом України із земельних ресурсів і оприлюднено для обговорення 12 січня 2009 року.
Земельна спілка України в цілому схвально оцінює спробу Держкомзему унормувати класифікаційні підходи до встановлення цільового призначення земельних ділянок. Потрібно відзначити, що Український класифікатор цільового використання землі (УКЦВЗ), який у даний час використовується на практиці, зокрема, при веденні державного реєстру земель, не є нормативним документом і був 'затверджений' листом Держкомзему України від 24.04.1998 № 14-1-7/1205. Цей документ не реєструвався у Мін'юсті України, не відповідає нормам чинного Земельного кодексу України (перш за все, статті 18, яка визначає перелік категорій земель), а тому в умовах сьогодення є нікчемним. Таким чином, затвердження класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок на основі наявних наукових напрацювань із урахуванням широкого професійного та громадського обговорення є надзвичайно актуальною задачею і досить відповідальним завданням.
Прийняття такого класифікатора як складової державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою дозволить кардинально удосконалити нормативно-правову базу регулювання земельних відносин, зокрема:
• забезпечити органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інших користувачів інформації об'єктивними відомостями про склад земельного фонду держави та адміністративно територіальних утворень, в тому числі для коректного прийняття управлінських рішень щодо раціонального використання та охорони земель;
• створити повноцінну земельно-кадастрову систему, що забезпечуватиме ефективний облік цільового призначення земельних ділянок у складі державного земельного кадастру, в тому числі при веденні Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;
• створити основу для розробки системи державних стандартів та нормативів в галузі землеустрою та охорони земель, які б встановлювали детальні правила використання земель кожного цільового призначення;
• забезпечити дієвий державний контроль з боку Департаменту Держземінспекції Держкомзему за дотриманням вимог щодо використання земель за цільовим призначенням;
• провести удосконалення методичних засад нормативної грошової оцінки земельних ділянок, визначивши цільове призначення земельної ділянки як безпосередню базу для визначення коефіцієнта їх функціонального використання;
• здійснити перехід до загальноприйнятих у міжнародній та європейській практиці методів збирання, опрацювання, розповсюдження інформації про землі;
• забезпечити передумови для науково-обґрунтованого управління банками даних про наявність і стан земельних ресурсів, в тому числі у процесі ринкового обороту земельних ділянок.
В той же час, запропонований проект класифікатора, на думку експертів ЗСУ, не позбавлений низки недоліків, зокрема:
• об’єктом класифікації по суті визначено «землі», а не «земельні ділянки», що було б більш коректно з точки зору логіки вітчизняного земельного законодавства, адже цільове призначення встановлюється саме земельним ділянкам, а не землям взагалі;
• недостатньо комплексно врахована законодавча та нормативно-правова база щодо розподілу земель, зокрема: Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, колишній Земельний кодекс України у редакції від 13.03.1992 № 2196-XII (щодо деяких цільових призначень), Лісовий кодекс України в редакції Закону № 3404-IV від 08.02.2006, Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР, закони України “Про меліорацію земель” від 14.01.2000 № 1389-XIV, “Про фермерське господарство” від 19.06.2003 № 973-IV, “Про особисте селянське господарство” від 15.05.2003 № 742-IV, “Про мисливське господарство та полювання” від 22.02.2000 № 1478-III, “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992 № 2456-XII. “Про курорти” від 05.10.2000 № 2026-III, “Про туризм” від 15.09.1995 № 324/95-ВР, “Про охорону культурної спадщини” від 08.06.2000 № 1805-III, “Про охорону археологічної спадщини” від 18.03.2004 № 1626-IV, а також Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000, що затверджений і введений в дію наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507;
• без належного обґрунтування класифікація земель надмірно наближується до класифікації видів економічної діяльності, які далеко не завжди відображають спосіб використання земель (наприклад, виділення окремих цільових призначень земельних ділянок «грошового та фінансового посередництва», «страхування» або «операцій з нерухомим майном» явно недоцільне, адже для всі ці види економічної діяльності забезпечуються при одному й тому ж способі використанні земельних ділянок – будівництві та обслуговуванні офісної будівлі);
• класифікаційні угруповання першого рівня не узгоджуються із визначеним чинним законодавством розподілом земель на категорії за основним цільовим призначенням.
Таким чином, запропонований Держкомземом проект галузевого стандарту «Класифікація видів цільового призначення земель» потребує суттєвого доопрацювання, перш за все, з метою приведення його у відповідність до чинної законодавчої та нормативно-правової бази.
В той же час, відзначимо, що у 2008 році членом Ради асоціації Земельна спілка України, докторантом Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидатом економічних наук А.Г. Мартином було опубліковано проект Класифікатора цільового призначення земельних ділянок (Мартин А.Г. Сучасна класифікація земельних ділянок за цільовим призначенням // Землеустрій і кадастр. – № 2. – 2008. – С. 12-36), що базується на комплексному аналізі чинної нормативно-правової бази регулювання земельних відносин і який позбавлений окремих недоліків властивих запропонованому проекту галузевого стандарту. ЗСУ надає усім бажаючим можливість ознайомитися із цією науковою розробкою.
Земельна спілка України буде рекомендувати Держкомзему доопрацювати проект класифікації видів цільового призначення земель із урахуванням наявних наукових напрацювань, а також представити його для обговорення на засіданні Науково-технічної ради та Громадської ради комітету.
Зауваження та пропозиції «Земельної спілки України» щодо проекту галузевого стандарту «Класифікація видів цільового призначення земель» (КВЦПЗ) направлено до Державного комітету України із земельних ресурсів.
Земельна спілка України