ukenru

ЗЕМЛЯ 2019/2020! Мораторій. Ринок землі. Ризики: агрохолдинги, малі/середні фермери. (Суб)Оренда. Договори. Реєстрація. Переважне право. АГРОЗМІНИ. Масиви. Інвентаризація. Обмін. "Шахматки". Польові дороги. Паї. (Анти)Рейдерство. Суди! НГО. Плата! (14-15 листопада, КИЇВ). Детальніше...


14-15 листопада, м.Київ. Семінар: "РИНОК ЗЕМЛІ! Хто скупить українські чорноземи? – шляхи, можливості, ризики. ВСІ ЗМІНИ в земельному законодавстві 2019-2020". Детальніше...


 

Проект Земельної спілки України: "Десять кроків для подолання корупції у земельних відносинах"...

ЗАУВАЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ СПІЛКИ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОЕКТУ ЗМІН ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ


Зауваження Земельної спілки України щодо проекту наказу Держкомзему «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт»Асоціація «Земельна спілка України» проаналізувала запропонований Держкомземом проект наказу «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт». Нагадаємо, що діючі Ліцензійні умови, які затверджено наказом Держкомзему від 05.08.2009 р., викликали протести професійного співтовариства землевпорядників, оскільки грубо порушують чинне законодавство, створюють нові корупційні ризики і, фактично, спрямовані на ліквідацію приватного сектору землевпорядної галузі. Крім того, Ліцензійні умови звужують права та свободи громадян, не відповідають засадам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а також невиправдано обмежують економічну конкуренцію на користь одного господарюючого суб’єкту. Внаслідок непродуманих і неправомірних регуляторних дій Держкомзему кількість суб’єктів господарювання, які виконують землевпорядні та землеоціночні роботи, з часу прийняття нових ліцензійних умов різко скоротилась більш, ніж на третину – із 3,5 тисяч до 2,3 тисяч. Нині непоодинокими стають випадки, коли в адміністративному районі немає жодної землевпорядної або землеоціночної організації, а громадяни позбавлені належного доступу до відповідних послуг, які мають критичне значення при наданні земельних ділянок та оформленні прав на них, проведенні цивільно-правових операцій із земельними ділянками, продажу земельних ділянок державної та комунальної власності, оподаткуванні нерухомого майна тощо.За результатами розгляду скарги Асоціації «Земельна спілка України» Експертно-апеляційною радою Держкомпідприємництва (витяг з протоколу № 5 від 03.09.2010 р., рішення № 29) рада встановила, що пункти 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.2.2 Ліцензійних умов визначені з порушенням Законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про захист економічної конкуренції», Земельного кодексу України і не відповідають визначеному законом поняттю «ліцензійні умови».Експертно-апеляційна рада при Держкомпідприємництва задовольнила скаргу Земельної спілки України, як представника суб'єктів господарювання, на наказ Держкомзему від 05.08.2009 № 423 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт» на підставі невідповідності пунктів 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.2.2 Ліцензійних умов Законам України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про захист економічної конкуренції», Земельного кодексу України.Рада рекомендувала Держкомпідприємництва видати відповідні розпорядження про усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування та приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт у відповідність до чинного законодавства України. Рішення було прийняте одноголосно.Тим часом, Держкомзем розробив та у вересні цього року обнародував для обговорення проект наказу про внесення змін до діючих Ліцензійних умов.Земельна спілка України зазначає, що у представленому проекті Держкомземом не враховано рішення Експертно-апеляційної ради Держкомпідприємництва від 03.09.2010 р. щодо невідповідності пунктів 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.2.2 Ліцензійних чинному законодавству України.Крім того, Земельна спілка України звертає увагу на такі норми запропонованого проекту наказу:Текст проекту:2. Пункт 1.15. розділу І Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, викласти в такій редакції:«1.15. Ліцензіат згідно з Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (1808-15) має подавати до Держкомзему (територіальним органам Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі, Рескомзему Автономної республіки Крим) документацію із землеустрою та звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення обов'язкової, вибіркової та добровільної форм державної експертизи.»Зміст зауважень:Слова «згідно з Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (1808-15)» доцільно замінити словами «у випадках, визначених Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації"».Текст проекту:4. Пункт 2.1. розділу ІІ Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, викласти в такій редакції:«2.1. За ліцензією на проведення робіт із землеустрою можуть здійснюватись такі види робіт із землеустрою:1) розроблення загальнодержавної і регіональних (республіканських) програм використання та охорони земель;2) розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань;3) розроблення проектів землеустрою;4) розроблення робочих проектів землеустрою;5) розроблення технічної документації із землеустрою;6) розроблення спеціальних тематичних карт і атласів стану земель та їх використання;7) розроблення технічної документації з оцінки земель;8) проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою;9) проведення інвентаризації земель при здійсненні землеустрою.»Зміст зауважень:Ліцензування проведення робіт із землеустрою не повинно містити вимог, що стосуються виконання усіх видів топографо-геодезичних, картографічних робіт, адже, згідно пункту 44 статті 9 Закону України від 01.06.2000 № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», вони ліцензуються окремо від проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів.Зважаючи на те, що за результатами проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель безпосередньо не створюється документація із землеустрою, а лише готується вихідна інформація для проектування, зазначені роботи не можна виділяти як окремі види робіт, що підлягають ліцензуванню.Згідно статті 35 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій» інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Таким чином, інвентаризація земель за своє суттю передбачає перевірку відповідності фактичного використання земель вимогам раніше створеної документації із землеустрою. Результатом інвентаризації є відповідні процесуальні дії, що стосуються державного та самоврядного контролю за використанням та охороною земель. Таким чином, виділення інвентаризації земель у окремий від робіт із землеустрою не має під собою логічних підстав.Зважаючи на вищевикладене, пропонуємо структурувати ліцензовані види діяльності, згідно вимог Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій», у такий спосіб:1) розроблення документації із землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях (крім топографо-геодезичних та картографічних робіт);2) розроблення документації із землеустрою на місцевому рівні (крім розроблення технічної документації із землеустрою, а також топографо-геодезичних та картографічних робіт);3) розроблення технічної документації із землеустрою (крім топографо-геодезичних та картографічних робіт);4) розроблення технічної документації з оцінки земель.Текст проекту:5. Абзац перший пункту 3.1.1. розділу ІІІ Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, викласти в такій редакції:«наявність у власності або у користуванні ліцензіата геодезичного обладнання (високоточного або точного електронного тахеометра, іншого вимірювального приладу), обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення;».Зміст зауважень:Геодезичне обладнання не використовується у процесі проведення землеустрою, адже роботи із землеустрою та землеоціночні роботи мають інжинірингове спрямування (проектно-конструкторське, розрахунково-аналітичне), включають підготовку техніко-економічних обґрунтувань проектів, юридичне забезпечення, вироблення рекомендацій у сфері організації виробництва та управління землекористуванням тощо. Топографо-геодезичні та картографічні роботи за своїм змістом та створюваною продукцією відносяться до робіт вишукувального характеру, а ліцензування топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюється за окремими ліцензійними умовами (наказ Держкомпідприємництва та Мінекоресурсів України від 12.02.2001 № 24/43).Крім того, відповідно до статті 10 Закону України від 23.12.1998 № 353-XIV «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт повинно забезпечуватися, серед іншого, додержання вимог існуючих стандартів та нормативно-технічних документів.Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності включає систему стандартів, еталонів, технічних умов, які є обов'язковими для виконання і визначають терміни і назви в цій галузі, режим використання приладів під час геодезичних спостережень, методів контролю за якістю геодезичних вимірювань, інші питання, пов'язані з топографо-геодезичною та картографічною діяльністю (стаття 17 згаданого Закону України). Таким чином, на сьогодні державою застосовується два засоби державного регулювання цього виду діяльності: ліцензування та стандартизація. Під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт має забезпечуватися, серед іншого, додержання вимог стандартів, а отже результати цих робіт можуть бути представлені на ринку тільки у разі їх відповідності державним стандартам. За таких умов, включення вимог щодо наявності геодезичного обладнання у суб’єктів господарювання, що виконують роботи із землеустрою, є явно невиправданим та неадекватним.Текст проекту:6. Абзац перший та другий пункту 3.1.2. розділу ІІІ Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, викласти в такій редакції:«наявність у складі ліцензіата спеціаліста (за основним місцем роботи), який закінчив вищий навчальний заклад за спеціальністю «землевпорядкування» або «землевпорядкування та кадастр» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки;призначення цього спеціаліста в організації відповідальним за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт із землеустрою.»Зміст зауважень:Вимоги щодо наявності фахівців із землевпорядною освітою мають бути приведені у відповідність до найменуваннь спеціальності згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 787 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра», а також враховувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 № 507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями» (щодо фахівців, що були підготовлені до 2010 року).Слова «відповідальним за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт із землеустрою» слід замінити словами «відповідальним за дотримання земельного законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні робіт із землеустрою», адже інженер-землевпорядник, приміром, не повинен нести відповідальність за ті аспекти виконання робіт із землеустрою, що не відносяться до землевпорядного проектування (фінансові, організаційно-господарські тощо) і за які має нести відповідальність керівництво суб’єкту господарювання.Текст проекту:8. Пункт 3.2. розділу ІІІ Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, викласти в такій редакції:«3.2. У разі виконання ліцензіатами окремих видів робіт із землеустрою та розробки документації із землеустрою, встановлюються додаткові кваліфікаційні вимоги, пов’язані із необхідністю залучення за трудовою угодою до виконання окремих видів робіт або розробки документації, таких спеціалістів.Зміст зауважень:Вимоги щодо залучення додаткових спеціалістів, крім фахівців із землеустрою, явно неадекватні, оскільки зміст вищої освіти передбачає одержання спеціальних знань стосовно розроблення документації із землеустрою та оцінки земель лише у фахівців, що закінчили вищі землевпорядні навчальні заклади та одержали кваліфікацію «Землеустрій та кадастр», а також, у перспективі, «Оцінка землі та нерухомого майна». Обов’язкове залучення до виконання робіт із землеустрою інших фахівців, які не одержали за час навчання у вищому навчальному закладі необхідних для розроблення документації із землеустрою знать та вмінь є явно невиправданим. Пункт 3.2 Ліцензійних умов та його підпункти слід вилучити.Текст проекту:3.2.1. Для розроблення загальнодержавної й регіональної (республіканської) програм використання та охорони земель; розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень – залучення до розробки документації із землеустрою спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями «економіка», «агрохімія і ґрунтознавство», «містобудування».Зміст зауважень:Нормативний зміст вищої освіти фахівців за спеціальностями «економіка», «агрохімія і ґрунтознавство», «містобудування» не передбачає одержання ними спеціальних знань та вмінь щодо розроблення загальнодержавної й регіональної (республіканської) програм використання та охорони земель; розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень. Необхідність залучення зазначених спеціалістів до розроблення згаданих видів документації із землеустрою чинним законодавством та нормативно-правовою базою не передбачена.Текст проекту:3.2.2. Для розроблення проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проектів розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів; проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів – залучення до розробки проектів спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальністю «містобудування».Зміст зауважень:Нормативний зміст вищої освіти фахівців за спеціальністю «містобудування» не передбачає одержання ними спеціальних знань та вмінь щодо розроблення проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проектів розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів; проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів. Необхідність залучення зазначених спеціалістів до розроблення згаданих видів документації із землеустрою чинним законодавством та нормативно-правовою базою не передбачена.Текст проекту:3.2.3. Для розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт) - залучення до розробки проектів спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями «екологія та охорона навколишнього середовища», «містобудування».Зміст зауважень:Нормативний зміст вищої освіти фахівців за спеціальностями «екологія та охорона навколишнього середовища», «містобудування» не передбачає одержання ними спеціальних знань та вмінь щодо розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Необхідність залучення зазначених спеціалістів до розроблення згаданих видів документації із землеустрою чинним законодавством та нормативно-правовою базою не передбачена.Текст проекту:3.2.4. Для розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; розроблення технічної документації з бонітування ґрунтів, розроблення робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, консервації деградованих і малопродуктивних земель, покращення сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів; проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою - залучення до розробки проектів, технічної документації та проведення обстежень спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями «агрономія», «агрохімія і ґрунтознавство».Зміст зауважень:Нормативний зміст вищої освіти фахівців за спеціальностями «агрономія», «агрохімія і ґрунтознавство» не передбачає одержання ними спеціальних знань та вмінь щодо розроблення документації із землеустрою. Необхідність залучення зазначених спеціалістів до розроблення згаданих видів документації із землеустрою чинним законодавством та нормативно-правовою базою не передбачена.Текст проекту:3.2.5. Для розроблення технічної документації з економічної оцінки земель; розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення; розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів - залучення до розробки технічної документації спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальністю «економіка».Зміст зауважень:Нормативний зміст вищої освіти фахівців за спеціальністю «економіка» не передбачає одержання ними спеціальних знань та вмінь щодо розроблення технічної документації з економічної оцінки земель; розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення; розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Необхідність залучення зазначених спеціалістів до розроблення згаданих видів документації із оцінки земель чинним законодавством та нормативно-правовою базою не передбачена.Текст проекту:3.2.6. Для розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів - залучення до розробки технічної документації спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями «економіка», «містобудування»».Зміст зауважень:Нормативний зміст вищої освіти фахівців за спеціальностями «економіка», «містобудування» не передбачає одержання ними спеціальних знань та вмінь щодо розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Необхідність залучення зазначених спеціалістів до розроблення згаданих видів документації із оцінки земель чинним законодавством та нормативно-правовою базою не передбачена.Текст проекту:9. Абзац перший пункту 3.3.1. розділу ІІІ Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, викласти в такій редакції:«наявність у власності або у користуванні ліцензіата геодезичного обладнання (високоточного або точного електронного тахеометра, іншого вимірювального приладу), обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення;».Зміст зауважень:Геодезичне обладнання не використовується у процесі проведення землеустрою, адже роботи із землеустрою та землеоціночні роботи мають інжинірингове спрямування (проектно-конструкторське, розрахунково-аналітичне), включають підготовку техніко-економічних обґрунтувань проектів, юридичне забезпечення, вироблення рекомендацій у сфері організації виробництва та управління землекористуванням тощо. Топографо-геодезичні та картографічні роботи за своїм змістом та створюваною продукцією відносяться до робіт вишукувального характеру, а ліцензування топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюється за окремими ліцензійними умовами (наказ Держкомпідприємництва та Мінекоресурсів України від 12.02.2001 № 24/43).Крім того, відповідно до статті 10 Закону України від 23.12.1998 № 353-XIV «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт повинно забезпечуватися, серед іншого, додержання вимог існуючих стандартів та нормативно-технічних документів.Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності включає систему стандартів, еталонів, технічних умов, які є обов'язковими для виконання і визначають терміни і назви в цій галузі, режим використання приладів під час геодезичних спостережень, методів контролю за якістю геодезичних вимірювань, інші питання, пов'язані з топографо-геодезичною та картографічною діяльністю (стаття 17 згаданого Закону України). Таким чином, на сьогодні державою застосовується два засоби державного регулювання цього виду діяльності: ліцензування та стандартизація. Під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт має забезпечуватися, серед іншого, додержання вимог стандартів, а отже результати цих робіт можуть бути представлені на ринку тільки у разі їх відповідності державним стандартам. За таких умов, включення вимог щодо наявності геодезичного обладнання у суб’єктів господарювання, що виконують роботи із землеустрою, є явно невиправданим та неадекватним.Текст проекту:12. Абзац п’ятий пункту 4.1.2. розділу ІV Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, викласти в такій редакції:«наявність у штаті не менше двох спеціалістів (за основним місцем роботи), які мають кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримане відповідно до Законів України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ), "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), витяг із Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.»Зміст зауважень:Згідно статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III до заяви про видачу ліцензії додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. Переліком документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, не передбачене подання документів про вищу освіту працівників ліцензіата, їх стаж роботи як додатку до заяви про видачу ліцензії для виду господарської діяльності «Проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів», крім кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у разі отримання ліцензії для проведення землеоціночних робіт). При чому постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 передбачає подання лише одного кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, а не двох і більше свідоцтв.Таким чином, вимога щодо наявності у штаті двох, а не одного оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок є неправомірною.Посилання на Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» слід вилучити, оскільки видача кваліфікаційних свідоцтв оцінювачам з експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється виключно на основі Закону України «Про оцінку земель».Текст проекту:15. Абзац другий та третій пункту 4.2.2. розділу ІV Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, викласти в такій редакції:«наявність кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отриманого відповідно до Законів України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ), "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;залучення на підставі трудового договору оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримане відповідно до Законів України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ), "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (2658-14), витяг з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.»Зміст зауважень:Згідно статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III до заяви про видачу ліцензії додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. Переліком документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, не передбачене подання документів про вищу освіту працівників ліцензіата, їх стаж роботи як додатку до заяви про видачу ліцензії для виду господарської діяльності «Проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів», крім кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у разі отримання ліцензії для проведення землеоціночних робіт). При чому постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 передбачає подання лише одного кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, а не двох і більше свідоцтв.Таким чином, вимога щодо наявності у штаті двох, а не одного оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок є неправомірною.Посилання на Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» слід вилучити, оскільки видача кваліфікаційних свідоцтв оцінювачам з експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється виключно на основі Закону України «Про оцінку земель».Зважаючи на вищезазначене, можна зробити висновок про неприйнятність проекту у зв’язку із неусуненням розробниками положень, що обумовлюють його невідповідність вимогам чинного законодавства.Земельна спілка України вважає, що проект наказу Держкомзему «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт» необхідно повернути на доопрацювання у зв’язку із невідповідністю його положень вимогам чинного законодавства, а також засадам державної регуляторної політики. Відповідні зміни мають також передбачати усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування, зазначених у рішенні Експертно-апеляційної ради Держкомпідприємництва від 03.09.2010 р. та приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт у відповідність до чинного законодавства України.Крім того, доопрацьований проект наказу Держкомзему «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт», відповідно до пункту 12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996, необхідно попередньо розглянути на засіданні Громадської ради Держкомзему.Земельна спілка України направила зауваження та пропозиції щодо проекту наказу Держкомзему «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт» до Державного комітету України із земельних ресурсів та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

База ділянок

Пошук

ПОСЛУГИ ДЛЯ КОМПАНІЙ